First selection for profile areas completed with 11 applications to be summoned for interview

illustrative image
Vase made of Murano glass

On 15 March, 24 notifications of interest had been submitted. These submissions have now been evaluated by me, in collaboration with the deans. The assessment was based on Lund University’s criteria for the profile areas.

During the late autumn and winter, all researchers at the University were invited to submit notifications of interest in becoming profile areas. The criteria concern the research, the researchers, external engagement and education. We have reviewed the current situation for all the areas, but also assessed their ambitions.

Prioritisation of the notifications of interest was discussed in the Vice-Chancellor’s Management Council with all the deans, both on 31 March and on 13 April 2022. On the basis of these prioritisations, the proposed profile areas were divided into two groups: group 1, to be summoned for interview for a more in-depth assessment and group 2, which will not proceed.

The notifications of interest contained many exciting ideas for new and unique research, external engagement and education. The notifications of interest also showed clearly how many world-leading research teams there are at Lund University.

On 30-31 May and 1 June 2022, representatives of the proposed profile areas will be interviewed for a more in-depth assessment by a panel. The panel will consist of the deans, student representatives, external professors and myself.

We have chosen not to publish which profile areas who have been chosen for the next phase. This is because the process has not yet been completed and that we want to give those who have produced interesting proposals, which are not selected to next phase, an opportunity to decide for themselves if, when and how they inform about this. But also because we want to keep this phase internal and publish more when we know more (the university websites and blogs are open to everyone, even people outside the university).

/Per Mickwitz

PÅ SVENSKA

Första urvalet till profilområde klart, elva ansökningar går vidare

Elva av de 24 intresseanmälningarna som inkommit kommer att gå vidare till nästa fas och kontaktpersonerna kommer att bjudas in till intervju.

Bedömningen har utgått från Lunds universitets kriterier för profilområden. Kriterierna gäller forskningen, forskarna, samverkan och utbildning. För samtliga områden har den nuvarande situationen och ambitionerna utvärderats.

Prioriteringen av intresseanmälningarna har diskuterats i rektors ledningsråd med alla dekaner både den 31 mars och den 13 april 2022. Utifrån rådets prioriteringar har de föreslagna profilområdena delats in i två grupper: Grupp 1 som kommer att kallas till intervju för fördjupad bedömning och grupp 2 som inte går vidare.

Intresseanmälningarna innehöll många spännande idéer till ny och unik forskning, samverkan och utbildning. De visade också klart hur många världsledande forskningsgrupper det finns på Lunds universitet.

Den 30–31 maj och den 1 juni 2022 kommer företrädare för de föreslagna profilområdena intervjuas för fördjupad bedömning av en panel. Panelen består av dekanerna, studentrepresentanter, externa professorer och mig.

Vi har i dagsläget valt att inte publicera namnen på de som har gått vidare. Detta på grund av att processen ännu inte är avslutad och att vi vill ge de som har tagit fram intressanta förslag, som inte går vidare, en möjlighet att själva bestämma om, när och hur de informerar om detta. Men också för att vi vill hålla denna fas internt och publicerar mer när vi har vet vilka profilområden som går vidare (universitetets webbplatser och bloggar är öppna för alla, även folk utanför universitetet).

/Per Mickwitz